پیامبراعظم: 

برترین ایمان آنست که بدانی خداوند همه جا با توست

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 13:28  توسط موسی نیرومند  | 

هیچ کس به اندازه ابوذر،کویررانمیشناسد

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم دی 1393ساعت 8:21  توسط موسی نیرومند  | 

خداوندسبحان امامت ما را محورجلوگیری از تفرقه قرار داد

قسمتی ازخطبه فدک حضرت فاطمه(س)

خداوند ایمان را برای پاکی شما از شرک قرار داد.یعنی اثر ایمان، پاک شدن دل از آلودگیهاست و عدالت را قرار داد برای این که دل ها به هم وابسته و با هم هماهنگ شوندو اطاعت ما اهل بیت را واجب کرد، چون موجب نظم شریعت و ملت می گردد، چرا که همه بر محور یک امام جمع می شوند و اجتماع می کنندو امامت ما را محوری برای جلوگیری از تفرقه قرار داد. هر جماعتی، اگر محوری نداشته باشد که همه دور آن محور حرکت کنندبه تدریج دچار چند دستگی و تفرقه و بالاخره نابودی می شوند.پس امامت را واجب کرد تا هر کسی مدعی رهبری نشود و ملوک الطوایفی که موجب از بین رفتن دین است به وجود نیایدو بردباری را برای استحقاق پاداش قرار داد. و امر به معروف را برای مصلحت اجتماعی تعیین کرد تا جامعه به فساد کشیده نشودو نیکی به پدر و مادر را برای مصونیت آدمی از غضب الهی واجب کردو قصاص را برای حفظ خون ها واجب ساخت. طبعا اگر کسی بداند در مقابل قتل، قصاص می شود خود به خود دیگر اقدام به قتل و جنایت در جامعه کم می شود و در نتیجه حرمت خون انسان ها محفوظ می ماندو وفا در کیل و وزن کردن را واجب کرد برای این که حق دیگران ضایع نشود. یعنی وفاداری به مقیاس ها و موازین را واجب کرد تا دچار کم فروشی نشویدو دوری از نسبت زشت دادن به دیگران را واجب کرد تا خود را در معرض لعنت الهی قرار ندهیدو خدا شرک را حرام کرد تا به ربوبیت او اخلاص پیدا کنید. خدا می گوید از دیگران پیوندت را قطع کن تا به من بپیوندی پس حریم حق را آن طور که سزاوار حفظ حریم خدا است پاس بداریدو مراقب باشید که مسلمان از دنیا برویدیعنی طوری عمل کنید که در هنگام مرگ مسلمان مانده باشیدو خدا را در آنچه به شما امر و نهی کرده است اطاعت کنید.یاحق

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 12:53  توسط موسی نیرومند  | 

فرآینداجتماعی شدن

جریانی که انسان را از تولد تا مرگ تحت چهارچوب نظام ارزشی، هنجاری، فرهنگی و اجتماعی با اهرمهای آموزشی، تربیتی سامان می بخشد. انسان از بدو تولد از طریق مناسبات متقابلی که در محیط خانه با اعضای خانواده ( والدین ) و بعدها گروههای همبازی و در ادامه مدرسه و سازمانهای رسمی و غیر رسمی جامعه داشته اجتماعی شده و بی آنکه متوجه باشد مطابق الگوهای رفتاری گروههای اجتماعی ( خانواده، مدرسه، جامعه و... ) عمل می نماید.در واقع الگوهای رفتاری پذیرفته شده گروه هنجار نام دارد که از طریق جریان اجتماعی شدن به انسان انتقال می یابد تا با درونی شدن آنها فرد بیاموزد که سلسله نیازهای خود را به نحوی که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده باشدارضاء نماید.بعنوان نمونه انسان در جریان یادگیری اجتماعی می آموزد که در طول مراسم مذهبی آرام باشد یا مطابق با الگوهای اجتماعی در خیابان رفت و آمد کند یا حریم دیگران راهنگام رانندگی رعایت کند.

اجتماعی شدن افراد باعث می شود که:

1- فرد مهارتهای ضروری برای حیات و زندگی گروهی را یاد بگیرد.

2- به شکل موثرتری با دیگران و گروههای اجتماعی ارتباط برقرار و نمادها و سمبل های جامعه را بیاموزد

3- نیازهای متنوع خود را اعم از نیازهای غریزی، زیستی، عاطفی، روانی و اجتماعی به شکل هنجارمند و منطقی برآورده نماید.

4- ارزشها و هنجارها و باورهای جامعه را یاد بگیرد.

جرج هربرت مید معتقد است که اجتماعی شدن یا اجتماعی ساختن در میان دو کانون یکی من فردی و دیگری من اجتماعی شکل می گیرد. او می گوید من فردی، معرف شخصی و منحصر به فرد شخص و تحت تأثیر محرکهای آنی، سرکش و غریزی است که فرد را حتی در قتل توجیه می کند و ممنوعیتی برایش قایل نمی شود اما من اجتماعی، در واقع انعکاس هنجارها و ارزشهای جامعه در فرد است که رفتارهایش را انتظام و انسجام می بخشد به عقیده مید هر گونه نقص در جریان اجتماعی ساختن انسانهای یک جامعه باعث تضعیف من اجتماعی افراد و تقویت من فردی آنها گشته و به همان میزان آسیب ها و ناهنجاریها و مسائل اجتماعی گسترش می یابد.عمده ترین عوامل اجتماعی ساختن انسان خانواده، مدرسه، گروههای همسال و سازمانهای جمعی است. فرآیند اجتماعی شدن کودک از خانواده شروع می شود در واقع خانواده برای کودک معرف همه دنیایی است که او را احاطه کرده است.بنابراین تصوری که فرد از خود و خانواده اش دارد محصول باورهای انتقالی خانواده اش میباشد.فی المثل با نگاهی به تمام بررسی های به عمل آمده می بینیم بین طبقه اجتماعی خانواده و اجتماعی شدن کودک رابطه مستقیم وجود دارد. والدین طبقه کارگر ارزش بسیاری برای اطاعت، سازگاری و احترام قایلند و کودکانشان معمولاً اطاعت پذیرتر و سازگارتر بار می آیند. بر عکس خانواده های طبقه متوسط تأکید بیششتری بر رفتارهای دلخواهانه مستقل داشته و کودکانشان به استقلال متمایلند.در جوامع پیشرفته مزیت اجتماعی ساختن اعضای جامعه بیشتر به سازمانهای رسمی مثل مدرسه واگذار شده تا جایی که نهادهای آموزشی فرآیند اجتماعی ساختن کودک توسط خانواده را نیز تحت کنترل دارند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393ساعت 11:22  توسط موسی نیرومند  | 

ایاک نعبد و ایاک نستعین

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1392ساعت 21:7  توسط موسی نیرومند  | 
حضرت امیر:

گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پندپذیر باشی

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان 1391ساعت 22:50  توسط موسی نیرومند  | 
حضرت امیر:

حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را بکار ببندیدتا ازاهل حق باشید

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان 1391ساعت 22:45  توسط موسی نیرومند  | 
حضرت امیر:

حق سنگین است اماگوارا،باطل سبک است امادرکام چون سنگی خارا.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان 1391ساعت 22:42  توسط موسی نیرومند  | 
حضرت امیر:

دعوت کننده فاقدعمل مانندتیراندازی است که کمان او زه ندارد.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم آبان 1391ساعت 22:38  توسط موسی نیرومند  | 

ازپیام آورآگاهی،آزادی ومسئولیت،محمدبزرگ ازایمان سوال میکنند.

میفرماید:هرامری حقیقتی داردوحقیقت ایمان این است که باورداشته باشی آنچه دردست داری متعلق به توست وآنچه ازدست داده ای متعلق به تونبوده است.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوم آبان 1391ساعت 9:18  توسط موسی نیرومند  |